ទំនាក់ទំនង

pro1

អាស្រ័យដ្ឋាន

#B2-90,Street Diamond Island , Sangkat Tonle Bassac , Khan Chamka mon , Phnom Penh.

លេខទំនាក់ទំនង

(+855) 23 902 010
‌(+855) 89 638 638

អ៊ីមែល

infohousheng@gmail.com

ម៉ោងធ្វើការ

បើក24ម៉ោងរាល់ថ្ងៃ

ថ្ងៃច័ន្ទ / 09:00AM – 18:00PM
ថ្ងៃអង្ការ៍ / 09:00AM – 18:00PM
ថ្ងៃពុធ / 09:00AM – 18:00PM
ព្រហស្បតិ៍ / 09:00AM – 18:00PM
ថ្ងៃសុក្រ / 09:00AM – 18:00PM
ថ្ងៃ​សៅរ៍ / 09:00AM – 18:00PM
ថ្ងៃអាទិត្យ / 09:00AM – 18:00PM

GET IN TOUCH

We commit to respond within 24 hours. Your question is important to us!