អាហារសមុទ្រក្លាស្សេ

ក្រុមហ៊ុន Lee’s ផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយអាហារសមុទ្រក្លាស្សេគុណភាពខ្ពស់ នៅក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត។ អាហារគ្រប់មុខមានប្រភពច្បាស់លាស់ និងរៀបចំដោយអ្នកជំនាញដើម្បីធានាគុណភាពខ្ពស់ជាងគេនៅលើទីផ្សារ។


អាហារសមុទ្រក្លាស្សេ ហាឡាល់

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់អាហារសមុទ្រក្លាស្សេ ហាឡាល់ ដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ។

FROZEN HALAL
SEAFOOD ORIGIN

CHILE

VIETNAM

MALAYSIA

Product Packing Size Country of Origin Halal Certification
Frozen Salmon Head On Gutted 4-5kg Chile
Cream Dory Fillet 20% 10kg Vietnam
FZ Butter Fish Fillet 1-2 20kg Malaysia