សាច់ក្លាស្សេ

ក្រុមហ៊ុន Lee’s ធ្វើការនាំចូលសាច់ក្លាស្សេដែលបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព សុវត្ថិភាព និងសុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតទៅលើការរក្សាទុកតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារសុវត្ថិភាព អនាម័យ និងវិធីរក្សាទុក ធានាបានថាសាច់នូវតែមានគុណល្អ និងរក្សាបានរស់ជាតិឆ្ងាញ់។


សាច់ ហាឡាល់

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់សាច់ហាឡាល់ ដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ។

FROZEN HALAL
MEAT ORIGIN

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

BRAZIL

INDIA

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

BRAZIL

INDIA

ផលិតផលសាច់

យើងផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយផលិតផល ដល់អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងវិសយ័ចំណីអាហារ មានដូចជា វិស័យឧស្សាហកម្មចំណីអាហារ អ្នកចែកចាយបន្ត និងអ្នកលក់រាយ។ យើងអាចធ្វើការវេចខ្ចប់ទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់។

អ្នកលក់ដុំ

សណ្ឋាគារ

ភោជនីយដ្ឋាន

ហាងកាហ្វេ

ការផ្តល់ម្ហូបអាហារ

អ្នកលក់រាយ

បញ្ជីម៉ាកផលិតផល

សាច់គោ

ក្រុមហ៊ុន Lee’s ធ្វើការនាំចូលសាច់ក្លាស្សេដែលបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព សុវត្ថិភាព និងសុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតទៅលើការរក្សាទុកតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារសុវត្ថិភាព អនាម័យ និងវិធីរក្សាទុក ធានាបានថាសាច់នូវតែមានគុណល្អ និងរក្សាបានរស់ជាតិឆ្ងាញ់។

 • Beef Tenderloin 1.8kg up
 • S Tenderloin 1.8kg up
 • Beef Striploin 3kg up
 • S Striploin 3kg up
 • Beef Ribeye 3kg up
 • S Ribeye 3kg up
 • Topside
 • Beef Rump
 • Beef Knuckle
 • Beef Short Ribs (Bone In)
 • S Short Ribs (Bone In)
 • Beef Tail
 • Beef Chuck Bones
 • Beef Bone In Neck Meat
 • Beef Tripe Pieces Scalded
 • Beef Spleen
 • Beef Liver
 • Beef Lung
 • Beef 30CL Trimming
 • Beef 85CL Trimming
 • Minced Topside
 • Minced Beef
 • Beef Tenderloin 1.8kg up
 • PR Tenderloin 1.8kg up
 • Beef Striploin 3kg up
 • PR Striploin 3kg up
 • PS Striploin 3kg up
 • Beef Ribeye 3kg up
 • PR Ribeye 3kg up
 • PS Ribeye 3kg up
 • Beef Knuckle
 • Beef Rump
 • Beef Bone In Neck Meat
 • Beef Lung BP
 • Beef Short Ribs 5 Ribs (Bone In)
 • PS Short Ribs (Bone In)
 • Beef Tail
 • S Tenderloin
 • S Striploin
 • S Ribeye
 • S Topside
 • S Rump
 • S Brisket PE
 • Tenderloin
 • Trimming Meat
 • Tenderloin
 • Trimming Meat

សាច់កូនចៀម/សាច់ចៀម

ក្រុមហ៊ុន Lee’s មានលក់សាច់ចៀមទាំងមូល​ និងសាច់ចៀមគុណភាពខ្ពស់ជាច្រើនប្រភេទ ដែលនាំចូលពីប្រទេសញូហ្សេលឡែន និងអូស្រ្តាលី ។ ចៀម​ទាំងអស់ត្រូវបានចិញ្ចឹមតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនៅលើវាលស្មៅបៃតងខ្ចី ដែលធ្វើឱ្យសាច់របស់វាមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់បែបធម្មជាតិពិតៗ ដោយសារតែប្រទេសញូហ្សេលឡែន និងអូស្រ្តាលីជាប្រទេសមានអនាម័យ ខ្ពស់ និងបរិស្ថាន​ល្អ។ សាច់ចៀមជាអាហារសំបូរសារធាតុចិញ្ចឹម ហើយត្រូវបានវេចខ្ចប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

 • Lamb Carcass
 • Lamb Shoulder Square Cut
 • Boneless Lamb Shoulder
 • Lamb Leg Bone In Chump Off
 • Lamb Leg Bone In Chump On
 • Boneless Lamb Leg
 • Lamb Fore Shank
 • Lamb Rack Frenched Cut Cap On
 • Standard Lamb Rack
 • Lamb Femur Bone
 • Bone In Lamb Neck Meat
 • Lamb Flap
 • Lamb Carcass
 • Lamb Shoulder Square Cut
 • Lamb Leg Bone In Chump Off
 • Boneless Lamb Leg
 • Lamb Rack 7 Ribs
 • Mutton Carcass
 • Mutton Trunk 80cl
 • Mutton Shoulder Square Cut
 • Mutton 6 Way Cut
 • Bone In Mutton Legs
 • Boneless Mutton Legs
 • Mutton Marrow Bone
 • Mutton Carcass
 • Mutton Shoulder Square Cut

សាច់បសុសត្វ

ដោយយល់ពីតម្រូវការទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុន Lee’s នាំចូលសាច់មាន់ ទា សំរាប់ផ្កត់ផ្គង់ទៅឱ្យសណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ ចុងភៅរៀបចំអាហារផ្សេងៗ ដែលរៀបចំអាហារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារ។ សាច់មាន់ និងសាច់ទាគឺជាប្រភេទអាហារមួយដែលមានតំរូវការខ្ពស់ ព្រមទាំងជាប្រភេទអាហារដែលអាចជំនួសគ្នាក្នុងទីផ្សារកំពុងដំណើរការ។ លើសពីនេះទៅទៀត អតិថិជនអាចយកសាច់ខាងយើងខ្ញុំទៅចំអិនជាអាហារមានដូចជា សាំងវិចសាច់មាន់កិនបំពង សាំងវិចសាច់មាន់ទួរគីកិនបំពង សាច់ក្រកចំនិតបែបអ៊ីតាលីដែលមានរស់ជាតិសាច់មាន់ និងសាច់ក្រកជាច្រើនប្រភេទទៀត។

Chicken Chop (8pcs)

Packing Size: 6pkt x 2kg
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Chicken Chop (9pcs)

Packing Size: 6pkt x 2kg
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Chicken Chop (10pcs)

Packing Size: 6pkt x 2kg
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Skin-On Boneless Breast (BB)

Packing Size: 6pkt x 2kg
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Minced Chicken

Packing Size: 1kg
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Premium Chicken Franks (Whole Carton)

Packing Size: 32pkt x 340g
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Chicken Pepperoni

Packing Size: 10pkt x 500g
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Beef Pepperoni

Packing Size: 10pkt x 500g
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Chicken Toast Sliced (Meatloaf)

Packing Size: 10pkt x 500g
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Streaky Beef Brisket Sliced

Packing Size: 10pkt x 500g
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Turkey Toast Sliced

Packing Size: 10pkt x 500g
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Beef Salami

Packing Size: 10pkt x 500g
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Chicken Toast Block 3kg

Packing Size: 4blk x 3kg
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Turkey Toast Block 3kg

Packing Size: 4blk x 3kg
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Chicken Nugget Tempura

Packing Size: 12pkt x 1kg
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Vienna Sausage 60g

Packing Size: 20pkt x 600g
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes

Chicken Breakfast Sausage 30g

Packing Size: 15pkt x 450g
Country of Origin: Malaysia
Halal Certification: Yes