ផលិតផលអ៊ីតាលី

យើងបានសម្រិតសម្រាំងផលិតផលអាហារមួយចំនួនដែលបានផលិតនៅប្រទេសអ៊ីតាលី និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទាំងរសជាតិ ក្លិន និងពណ៌ មានប្រភពចេញពីតំបន់ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ផ្ទាល់តែម្ដង។
តាមរយៈការខិតខំព្យាយាមអភិវឌ្ឍន៏ផ្នែកវិស័យអាហាររបស់យើងឱ្យមានលក្ខណៈកាន់តែទូលំទូលាយ យើងបានបន្តរស្វែងរកផលិតផលអ៊ីតាលីថ្មីៗដែលមានទាំងរសជាតិ និង គុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ផលិតផលអ៊ីតាលី ហាឡាល់

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលអ៊ីតាលី ហាឡាល់ ដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ។

BRAND LIST

Pasta

Product Size
Italy Garofalo Signature Spaghetti No. 09 24PKT x 500G
Garofalo Signature Lasagna No. 300 12PKT x 500G
Product Size
Italy Santa Lucia Spaghetti No. 25 24PKT x 500G
Italy Santa Lucia Linguine No. 8 24PKT x 500G
Italy Santa Lucia Penne Ziti Rigate No. 70 24PKT x 500G
Italy Santa Lucia Macaroni No. 197 24PKT x 500G
Italy Santa Lucia Tortiglioni No. 63 24PKT x 500G
Italy Santa Lucia Tortiglioni Tricolore No. 363 12PKT x 500G
Italy Santa Lucia Fettucine Nidi / Tagliatelle Nido No. 131 24PKT x 500G
Italy Santa Lucia Farfalle No. 78 24PKT x 500G

Tomato

Product Size
GUD Chopped Tomatoes (2.55kg) 6 x 2.55KG
GUD Chopped Tomatoes (400g) 24 x 400G
GUD Whole Peeled Tomatoes (2.55kg) 6 x 2.55KG
GUD Whole Peeled Tomatoes (400g) 24 x 400G
Product Size
Italdoro Diced Tomatoes 2.55KG (Chopped Tomato) 6 x 2.55KG
Italdoro  Tomatoes Pelados 2.55KG (Whole Peeled) 6 x 2.55KG
Italdoro Tomato Paste 28/30 ( 2.20KG ) 6 x 2.20KG
Product Size
Italy Tomato Paste (400g) 24 x 400G
Product Size
Italy Tomato Puree (2.55kg) 6 x 2.55KG
Product Size
Italy Tomato Puree Tetra Pack (500g) 12 x 500G

Vinegar

Product Size
Italy Prezioso Balsamic Vinegar (500ml) 12 x 500ML

Olive Oil

Product Size
Italy Pomace Olive Oil 12 x 1L
Italy Pomace Olive Oil (5L) 2 x 5L
Italy Extra Virgin Olive Oil 12 x 1L
Italy Extra Virgin Olive Oil (5L) 2 x 5L
Product Size
Oleada Pomace Olive Oil 12 x 1L
Oleada Pomace Olive Oil(5L) 4 x 5L
Oleada Extra Virgin Oil 12 x 1L
Oleada Extra Virgin Oil(5L) 4 x 5L