អាហារបំពង

ក្រុមហ៊ុន J.R. Simplot Company បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាសហគ្រិនប្រកបដោយភាពរឹងមាំតាំងពីឆ្នាំ1929 និងមានការរីកចម្រើនពីមនុស្សតែម្នាក់ទៅជាអាណាចក្រអាហារ និងកសិពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេស។
នៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូង ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃដំឡូងបារាំងសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារដំបូង និងកំពុងបន្ដដំណើរការរហូតដល់សព្វថ្ងៃ ដើម្បីផ្ដល់នូវប្រភេទអាហារបំពងដ៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ឈានមុខគេនៅលើទីផ្សារ។


អាហារបំពង ហាឡាល់

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់អាហារបំពង ហាឡាល់ ដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ។

HALAL FRIES ORIGIN

UNITED STATES OF AMERICA

BELGIUM

GERMANY

HOLLAND

UNITED STATES OF AMERICA

BELGIUM

GERMANY

HOLLAND

BRAND LIST

TYPES OF FRIES

XLF Steak Fries

Tri Taters

Tater Gems

Skin On Straight Cut

Savory Wedges

Savory Loops

Savory Lattice

Potato Boats

Natural Crisp Crinkle Cut Wedges

Blue Ribbon PXLF Export Fries 1/4 “Shoestring

Onion Rings

Hashbrown Rectangle

Conquest Sidewinder

Blue Ribbon 3/8 Straight Cut

Buffalos Sticks

XLF Steak Fries

Tri Taters

Tater Gems

Skin On Straight Cut

Savory Wedges

Savory Loops

Savory Lattice

Potato Boats

Natural Crisp Crinkle Cut Wedges

Blue Ribbon PXLF Export Fries 1/4 “Shoestring

Onion Rings

Hashbrown Rectangle

Conquest Sidewinder

Blue Ribbon 3/8 Straight Cut

Buffalos Sticks

XLF Steak Fries

Tri Taters

Tater Gems

Skin On Straight Cut

Savory Wedges

Savory Loops

Savory Lattice

Potato Boats

Natural Crisp Crinkle Cut Wedges

Blue Ribbon PXLF Export Fries 1/4 “Shoestring

Onion Rings

Hashbrown Rectangle

Conquest Sidewinder

Blue Ribbon 3/8 Straight Cut

Buffalos Sticks


Fries

Product Size
Seasoned Crisp Savory Wedges 478010 6 x 2.27KG
Hashbrown 101 Patty (Rectangle) 340416 12 x 20PCS
Tri Taters (Hashbrown Triangle) 280224 6 x 2.27KG
Savory Lattice Cut 479024 6 x 2.04KG
XLF Steak Fries 259497 6 x 2.27KG
Skincredible 5/16 Skin On Straight Cut 239116 6 x 2.27KG
Savory Loops 470144 6 x 2.27KG
Tater Gems 004189 6 x 2.27KG
JR Buffalos Sticks 004172 6 x 2.04KG
Potato Boats 200PCS 231264 200PCS
Natural Crisp 10-Cut Crinkle Cut Wedge 020646 6 x 2.27KG
Conquest Sidewinder 6/4lbs 032168 6 x 1.81KG
Blue Ribbon 3/8 Straight Cut  011965 6 x 2.27KG
Hashbrown 101 Patty 12/10ct [ Rectangle ] 343301 12 x 10PCS
Blue Ribbon PXLF Export Fries 1/4 “Shoestring 465201 6 x 2.72KG
Battered Formed Onion Rings 8060 8 x 908G
Product Size
Nowaco Shoestring – Grade A 4 x 2.5KG
Nowaco Crinkle Cut – Grade A 4 x 2.5KG
Nowaco Straight Cut – Grade A 4 x 2.5KG
Product Size
Chefs Quality Crinkle Cut 2.5 KG 4 x 2.5KG
Chefs Quality Shoestring 1KG 10 x 1KG
Chefs Quality Crinkle Cut 1 KG 10 x 1KG
Product Size
Ecofrost Onion Ring 10 x 1KG
Product Size
Pommes Frites Crinkle Cut 1kg 10 x 1KG
Pommes Frites Shoestring 1kg 10 x 1KG
Product Size
Spicy Wedges 1KG 10 x 1KG
Triangle Hashbrown 4 x 2.5KG