ផលិតផលផលិតពីទឹកដោះ

Lee’s គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលផលិតពីទឹកដោះគោឈានមុខគេក្នុងប្រទេស ដែលមានម៉ាកល្បីៗ គុណភាពខ្ពស់ជាច្រើន។ ជម្រើសផលិតផលជាច្រើនប្រភេទអាចអោយអតិថិជនធ្វើការជ្រើសរើសទៅតាមតម្រូវការ ស្របតាមបទដ្ឋានស្តង់ដា អនាម័យ គុណភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត។


ផលិតផលផលិតពីទឹកដោះគោ ហាឡាល់

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលផលិតពីទឹកដោះគោហាឡាល់ ដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ។

HALAL DAIRY ORIGIN

EUROPE

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

ARGENTINA

EUROPE

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

ARGENTINA

COOKING RECIPE

BRAND LIST

Butter

Bulk Butter

 • LURPAK Salted Butter
  Packing Size: 25kg per unit
 • LURPAK Unsalted Butter
  Packing Size: 25kg per unit

Butter Pat

 • LURPAK Salted Butter
  Packing Size: 250g per unit
 • LURPAK Unsalted Butter

Butter Portion

 • LURPAK Salted Butter Portion Cup
  Packing Size: 8g per unit
 • LURPAK Unsalted Butter Portion Cup
  Packing Size: 8g per unit

Butter Pat

 • Belle D’Andaine Salted Butter
  Packing Size: 500g per unit
 • Belle D’Andaine Unsalted Butter
  Packing Size: 500g per unit
 • Petit Normand Salted Butter
  Packing Size: 250g per unit
 • Petit Normand Unsalted Butter
  Packing Size: 250g per unit

Butter Sheet

 • Le Grand Tourage 82% Butter Sheet
  Packing Size: 1kg per unit

Butter Blend

 • Butler Selection Salted Butter Blend Block
  Packing Size: 1kg per unit
 • Butler Selection Salted Butter Blend Pat
  Packing Size: 200g per unit

Milk

Full Cream Milk

 • GUD Full Cream Milk 3.5%
  Packing Size: 1L per unit

Full Cream Milk

 • Meadow Fresh Full Cream Milk 3.5%
  Packing Size: 1L per unit

Mozzarella

Block

 • ARLA Mozzarella Block
  Packing Size: 2.3kg per unit

Shredded

 • ARLA Finello Shredded Mozzarella
  Packing Size: 2kg per unit
 • ARLA Mozzarella Stick
  Packing Size: 2kg per unit

Block

 • ARGENTINA Saputo Mozzarella Block
  Packing Size: 3.5kg per unit

Shredded

 • Argentina Saputo Shredded Mozzarella
  Packing Size: 1kg per unit

Portion

 • Grand’ Or Mozzarella Portion
  Packing Size: 200g per unit

Cheddar

Block

 • ARLA Cheddar Block
  Packing Size: 2.5kg per unit

Shredded

 • Arla Shredded Cheddar
  Packing Size: 800g per unit

Portion

 • Grand’Or Red Cheddar Portion
  Packing Size: 200g per unit
 • Grand’Or White Cheddar Portion
  Packing Size: 200g per unit
 • Grand’Or Mini Portions
  Packing Size: 20g per unit

Cream Cheese

Block

 • ARLA BUKO Cream Cheese
  Packing Size: 16kg per unit
        OR
  Packing Size: 1.8kg per unit

Block

 • Royal Victoria Cream Cheese
  Packing Size: 2kg per unit

Chube

 • Royal Victoria Cream Cheese
  Packing Size: 250g per unit

Cream

Whipping Cream

 • MUH Whipping Cream 35.1% Milk Fat
  Packing Size: 1L per unit

Cooking Cream

 • MUH Cooking Cream 20% Milk Fat
  Packing Size: 1L per unit

Sour Cream

 • Naarman Sour Cream 24% Milk Fat
  Packing Size: 1L per unit

Spray

 • Turm Aerosol Spray
  Packing Size: 250ml per unit

Whipping Cream

 • Meadow Fresh Whipping Cream 36% Milk Fat
  Packing Size: 1L per unit

Whipping Cream

 • Arla Whipping Cream
  Packing Size: 200ml per unit

Slice Cheese

IWS (Individually Wrapped Slice)

 • Arla Processed Cheese 10 Slices
  Packing Size: 200g per unit

SPS (Slice On Slice)

 • Royal Victoria White Burger Slices 84
  Packing Size: 1kg per unit
 • Royal Victoria Coloured Burger Slices 84S
  Packing Size: 1kg per unit

Parmesan

SPS (Slice On Slice)

 • Royal Victoria White Burger Slices 84
  Packing Size: 1kg per unit
 • Royal Victoria Coloured Burger Slices 84S
  Packing Size: 1kg per unit

Grated

 • Giovannies Grated Cheese Parmesan
  Packing Size: 100g per unit

Grana Padano

Block

 • Trentin Grana Padano
  Packing Size: 1kg per unit

Portion

 • Trentin Grana Padano
  Packing Size: 200g per unit

White Cheese / Feta

Block

 • Arla Feta
  Packing Size: 4kg per unit

Portion

 • Apetina Feta White Cheese
  Packing Size: 200g per unit

Portion

 • Lucky Cow Combi White Cheese
  Packing Size: 500g per unit

Retail Pack

 • Grand’Or Feta Cubes In Oil / Herbs
  Packing Size: 300g per unit

Brie

Portion

 • Castello Brie Long Life
  Packing Size: 125g per unit

Camembert

Portion

 • Castello Camembert Long Life
  Packing Size: 125g per unit

Blue Cheese

Portion

 • Castello Trad. Danablu table pack
  Packing Size: 100g per unit

Wheel

 • Grand’Or Blue Cheese Block
  Packing Size: 3kg per unit

Edam

Ball

 • Grand’Or Edam Ball
  Packing Size: 1.95kg per unit

Portion

 • Grand’Or Edam Portions
  Packing Size: 230g per unit

Gouda

Wheel

 • Grand’Or Gouda Wheel
  Packing Size: 4.5kg per unit

Portion

 • Grand’Or Gouda Portion,
  Packing Size: 250g per unit

Emmental

Block

 • Grand’Or Emmental Block Cheese
  Packing Size: 3kg per unit

Portion

 • Grand’Or Emmentaler Portions
  Packing Size: 200g per unit

Yoghurt

Natural

 • Go-Go Yoghurt – Natural
  Packing Size: 125g per unit

Fruit

 • Go-Go Yoghurt – Fruit
  Packing Size: 125g per unit