ផលិតផលសំរាប់ហាងនំបុ័ង

ក្រុមហ៊ុន Lee’s ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសំរាប់ហាងនំបុ័ងជាច្រើនប្រភេទ សម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារ។ ក្រុមហ៊ុនមានបណ្ដាញចែកចាយជាច្រើន អាចផ្គត់ផ្គង់ទំនិញទៅឱ្យអតិថិជន មានពីអ្នកលក់រាយខ្នាតតូច ហាងដុតនំធំៗ ហាងនំតាមផ្សារទំនើប និងទីផ្សារផ្សេងៗទៀតនៅ
ទូទាំងប្រទេស៕


ផលិតផលសំរាប់ហាងនំបុ័ង ហាឡាល់

ក្រុមហ៊ុន Lee’s ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសំរាប់ហាងនំបុ័ងជាច្រើនប្រភេទ សម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារ។ ក្រុមហ៊ុនមានបណ្ដាញចែកចាយជាច្រើន អាចផ្គត់ផ្គង់ទំនិញទៅឱ្យអតិថិជន មានពីអ្នកលក់រាយខ្នាតតូច ហាងដុតនំធំៗ ហាងនំតាមផ្សារទំនើប និងទីផ្សារផ្សេងៗទៀតនៅ
ទូទាំងប្រទេស៕

HALAL BAKERY ITEMS

KOREA

INDONESIA

UNITED STATES OF AMERICA

IRAN

KOREA

INDONESIA

UNITED STATES OF AMERICA

IRAN

RECIPE

BRAND LIST

Chocolates – Van Houten Professional

“FROM THE PIONEERS IN COCOA ON A QUEST FOR PROFESSIONAL QUALITY & EUROPEAN HERITAGE”

From the cocoa bean to the finest chocolate product. Being the distributor of Van Houten Professional Chocolates that represent high quality cocoa products to serve the entire food industry nationwide. Lee’s offers rich variety of chocolates in block, chips, and coins form to enhance your food products.

Van Houten Professional Dark Compound Block (Bitter-sweet)

Packing Size: 1 x 10 x 1kg
Halal Certification: Yes

Van Houten Professional Milk Compound Block

Packing Size: 1 x 10 x 1kg
Halal Certification: Yes

Van Houten Professional White Compound Block

Packing Size: 1 x 10 x 1kg
Halal Certification: Yes

Van Houten Professional Dark Compound Coin (Bitter-sweet)

Packing Size: 1 x 10 x 1kg
Halal Certification: Yes

Van Houten Professional Milk Compound Coin

Packing Size: 1 x 10 x 1kg
Halal Certification: Yes

Van Houten Professional White Compound Coin

Packing Size: 1 x 10 x 1kg
Halal Certification: Yes

Van Houten Professional Dark Compound Chip 6000CTS

Packing Size: 1 x 10kg
Halal Certification: Yes

Van Houten Professional Dark Compound Chip 8000CTS

Packing Size: 1 x 10kg
Halal Certification: Yes

Van Houten Professional Butterscotch Compound Chip 8000CTS

Packing Size: 1 x 10kg
Halal Certification: Yes


Non-Diary Whipping Cream – Ever Whip

“Nothing better than”

A vegetable cream that guarantee excellent whipping performance. Introducing the Ever Whip cream that prove the superiority of Korean bakery and confectionery. Made in Korea by SIB that stands for “Sun-in for Baking”, expressing the infinite passion for Baking.

Ever Whip V

Packing Size: 1 x 12 x 1L
Halal Certification: Yes

Ever Whip 1030

Packing Size: 1 x 12 x 1L
Halal Certification: Yes

Custard Mix M

Description:

  • Suitable to blend with whipping cream
  • Can be used for bun filling

Packing Size: 10 x 10kg
Halal Certification: Yes

Deco White (Snow Powder)

Description:

  • High resistance against moisture and heat
  • Long staying on cake when sprinkling
  • Bake stability

Packing Size: 10 x 1kg
Halal Certification: Yes


Butter Blend – Marville & Mother Choice

“Partner in Quality Margarine, Fats, & Oils”

Being the distributor of Sinar Meadow, Lee’s offers specialty margarine and fats that suit the needs of customer in food service industry such as food manufacturers, food ingredient manufacturers, restaurants, café, and others. Providing high quality margarine with smooth and fine texture for excellent baking as well as for spreading on bread and cake.

Marville Butter Replacer

Packing Size: 1 x 5kg
Halal Certification: Yes

Mother Choice Margarine 2kg

Packing Size: 1 x 6 x 2kg
Halal Certification: Yes

Mother Choice Margarine 15kg

Packing Size: 1 x 15kg
Halal Certification: Yes


Almond – Treehouse

“True Almond Goodness”

Supplying premium quality almond products originated from Treehouse, California to baking and confectionary industries.

Blanched Almond Sliced

Packing Size: 1 x 11.34kg
Halal Certification: Yes

Blanched Almond Diced

Packing Size: 1 x 11.34kg
Halal Certification: Yes

Blanched Almond Extra Fine

Packing Size: 1 x 11.34kg
Halal Certification: Yes

Blanched Almond Slivered

Packing Size: 1 x 11.34kg
Halal Certification: Yes


Others

In the past, Lee’s has been consistently offering high quality dried fruits to food service industries in Malaysia. This includes imported dried cranberries from Ocean Spray U.S., walnut halves from Chile, and sultana raisin from Iran.

Besides that, Lee’s also offers wide range of products that cater in baking to customers from a retail bakery store, chain bakery, bakery ingredient, ingredient store, and other related businesses. This includes locally made margarine sheet, cake emulsifier, tartlet shell, baking powder, jam, breadcrumb, local dips and sauce, coconut milk, and many more.

Dried Cranberries

Packing Size: 1 x 11.34kg
Halal Certification: Yes

Yellowfin Tuna Flakes

Packing Size: 1 x 6 x 1.7kg
Halal Certification: Yes

Yellowfin Tuna Chunk

Packing Size: 1 x 6 x 1.7kg
Halal Certification: Yes

Golden Breadcrumb

Packing Size: 10 x 1kg
Halal Certification: Yes

Japanese Breadcrumb

Packing Size: 10 x 1kg
Halal Certification: Yes

Orange Breadcrumb

Packing Size: 10 x 20kg
Halal Certification: Yes

Honey Portion Jam

Packing Size: 15g x 270pcs
Halal Certification: Yes

Strawberry Portion Jam

Packing Size: 15g x 270pcs
Halal Certification: Yes

Orange Marmalade Portion Jam

Packing Size: 15g x 270pcs
Halal Certification: Yes

Baking Powder (Single Acting)

Packing Size: 1 x 25kg
Halal Certification: Yes

Margarine Sheet PV

Packing Size: 1 x 15 x 1kg
Halal Certification: Yes

Margarine Sheet PV10

Packing Size: 1 x 15 x 1kg
Halal Certification: Yes

Margarine Sheet CP230EX

Packing Size: 1 x 15 x 1kg
Halal Certification: Yes

Chocolate Filling Sheet

Packing Size: 1 x 12 x 600g
Halal Certification: Yes

Excel Sponge 325

Packing Size: 1 x 20kg
Halal Certification: Yes

Sweet Tartlet Shell 38mm with Tray

Packing Size: 16pcs x 36 tray
Halal Certification: Yes

Sweet Tartlet Shell 45mm with Tray

Packing Size: 12pcs x 36 tray
Halal Certification: Yes

Nachos Cheese Dip (Tub)

Packing Size: 4 tub x 3L
Halal Certification: Yes

Coconut Milk 1L

Packing Size: 12 x 1L
Halal Certification: Yes